Špecializované zariadenie Kotva

Návštevy v ŠZ Kotva od 11.10.2021

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 04. 10. 2021, prijalo ŠZ Kotva nasledovné podmienky pre návštevy v zariadení :

 • Návštevu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na t.č. 048/6112915-6, 0903/486 449.
 • Návšteva, najviac 2 osoby u 1 klienta, môže trvať max. 1 hodinu v exteriéri. Návšteva v interiéri výnimočne – max. 30 minút.
 • Príbuzní sú povinní preukázať sa pred návštevou dokladom o tom, že sú:

plne očkovaní (minimálne 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo

testovaní (od odberu RT-PCR testu neprešlo 72 hodín, od odberu Ag testu neprešlo 48 hodín), alebo

prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.

 • Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

– prekrytie horných dýchacích ciest počas celej návštevy v interiéri respirátorom FFP2, v exteriéri rúškom, pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky, podrobiť sa meraniu telesnej teploty, vyplniť čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze, ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia.

 • Návštevy sú povolené len v exteriéri. V interiéri je možné uskutočniť návštevy len na základe výnimky udelenej vedúcou zariadenia (prijímateľ v terminálnom štádiu a pod.)
 • Ak sa objavia príznaky ochorenia COVID-19 u návštevníka klienta do 2 dní po ukončenej návšteve, bezodkladne o tom informuje vedúcu zariadenia na t.č. 0903/486 449 (v záujme ochrany zdravia klientov).

   Špecializované zariadenie Kotva sa riadi rozhodnutiami RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý môže nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

  Z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov bude Špecializované zariadenie Kotva tieto podmienky pre návštevy priebežne aktualizovať  podľa aktuálnej situácie v zariadení i v okrese Brezno.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť

___________________________________________________________________________________________________

Návštevy v ŠZ Kotva od 17.5.2021 

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje ŠZ Kotva od 17.5.2021 podľa usmernenia BBSK  k postupnému obnovovaniu návštev v zariadení.

Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali nasledovné pravidlá:

 • Návšteva sa pred príchodom telefonicky dohodne na dátume a čase návštevy.
 • Pri vstupe je potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hod., alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako 180 dní, alebo potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19.
 • Odporúčaný počet návštevníkov pre 1 klienta je max. 2 osoby s výnimkou rodinných príslušníkov.
 • Maximálna dĺžka návštevy je 1 hod.
 • Pri vstupe do ŠZ Kotva je nutné každému návštevníkovi zmerať teplotu. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnený vstup. Taktiež nebude umožnený vstup do ŠZ Kotva ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte.
 • Pred návštevou sú návštevníci povinní vykonať dezinfekciu rúk a pri návšteve sú povinní používať OOP – rúška a jednorázové rukavice.
 • Návštevníci sú povinní pred návštevou podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
 • Návštevníci realizujú návštevu na nádvorí ŠZ Kotva, v prípade nepriaznivého počasia vo vyhradených priestoroch – jedáleň. Ak klient obýva izbu sám, alebo na izbe sú ubytovaní súrodenci, návšteva je umožnená na izbe. Ak je klient pripútaný na lôžko, návšteva je umožnená na izbe. Druhý spolubývajúci klient sa na izbe v čase návštevy nebude nachádzať.
 • Odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 2 m. Pre nedostatok vonkajších a vnútorných priestorov je možné v ŠZ Kotva vykonávať súčasne 2 návštevy. Vo vnútorných priestoroch- jedálni, môže byť návšteva iba pre jedného klienta.
 • V návštevných priestoroch bude zabezpečené vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy vydezinfikujú.

Vážení návštevníci, veríme, že svojim zodpovedným správaním nebudete ohrozovať seba a svojich blízkych. Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

Uvoľňovanie ďalších opatrení v ŠZ Kotva bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

___________________________________________________________________________________________________                                                                                        

Špecializované zariadenie Kotva má nízky počet klientov, ktorými sú dospelí muži. Celé zariadenie je moderne a útulne zariadené, čo s prispením nášho vľúdneho a ochotného personálu vytvára vysoký komfort a pohodlie domova. Naše zariadenie je rodinného typu, žijeme tu ako jedna veľká rodina.

Od ruchu centra mesta Brezna sme vzdialený asi 1 km, v mestskej časti Predné Hálny. I keď je blízko hlavná cesta, máme tu pokoj, kľud a pohodu a môžeme si oddýchnuť na pekne upravenom nádvorí. Poloha zariadenia nám umožňuje veľmi ľahkú a rýchlu dostupnosť do mesta, ako aj do okolitej prírody.