Pomôžte nám

  • navštívte nás a zoznámte sa s nami, radi sa podelíme o naše skúsenosti a vy spoznáte naše plány a potreby
  • zapojte sa do voľnočasových aktivít našich klientov ako dobrovoľník
  • poskytnite nám informácie o zamestnávateľoch, ktorí by ponúkli jednoduchú prácu našim klientom
  • prijmeme akúkoľvek sponzorskú činnosť (či vo vecnom alebo finančnom vyjadrení)
  • finančným príspevkom na účet našej neziskovej organizácie, napríklad aj 2% z dane

Názov:
Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne

Sídlo:
Halny 39. 977 01 Brezno

Číslo účtu:
SK78 5600 0000 0020 5584 2001 Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno

IČO:
42187419