Poskytované služby

Špecializované zariadenie Kotva poskytuje sociálne služby v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Sociálne služby poskytujeme dospelým mužom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č, 448/2008 Z. z. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je schizofrénia.

Sociálne služby poskytujeme formou pobytovou ako celoročnú sociálnu službu pre 20 klientov a ambulantnou formou pre 2 klientov.

Našim klientom sa snažíme vytvárať také prostredie, ktoré sa čo v najväčšej miere priblíži rodinnému prostrediu. To, že sme zariadenie rodinného typu, nám umožňuje v širokej miere využívať individuálny prístup ku klientom. Našou víziou je integrácia klientov v čo najširšej miere. Činnosti realizované s klientmi sú smerované najmä na rozvíjanie, prehlbovanie a upevňovanie sociálnych zručností. S klientmi pracujeme v malých skupinách alebo individuálne, rešpektujeme individuálne potreby klientov, a snažíme sa o plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné naplnenie ich života.

V ŠZ Kotva sa poskytujú:

  • odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
  • obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • ďalšie činnosti – preprava, osobné vybavenie, zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí