Prijatie do zariadenia – podmienky

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou č. 005/2018/OSSZ o postupe prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečovania poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

V súlade s prechodom kompetencií od 15.9.2018 žiadosti občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby prijíma, eviduje a zaraďuje do poradovníka čakateľov zariadenie sociálnych služieb.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení sociálnych služieb je potrebné, aby žiadateľ požiadal BBSK o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na webovej stránke ŠZ Kotva, BBSK, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK, Nám. SNP č. 23 v Banskej Bystrici.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 11. tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu BBSK v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod. Žiadosť môžete poslať aj elektronicky.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad BBSK „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a “Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu”, ktoré je potrebné správoplatniť.

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorú spolu s prílohami uvedenými v bode 12. a 13. tejto žiadosti doručí ŠZ Kotva. ŠZ Kotva zaradí žiadosť v prípade nedostatku voľného miesta do poradovníka čakateľov.

V prípade voľného miesta kontaktuje zariadenie čakateľa, dohodne termín nástupu a uzatvorí s občanom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Zoznam zariadení sociálnych služieb v BBSK sa nachádza v “Sociálnom sprievodcovi BBSK”, resp. na webovej stránke www.bbsk.sk.

Obyčajne si klienti do nášho zariadenia  prinesú:

  • občiansky preukaz
  • rozhodnutie o pozbavení na právne úkony  s  ustanovením opatrovníka (ak je klient pozbavený, resp. obmedzený práv)
  • rodný list
  • zdravotný záznam
  • kartu poistenca
  • rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo inej dávky
  • osobné ošatenie
  • malé drobnosti, ktoré majú pre klienta veľký význam