Realizované projekty

V roku 2005 sme získali finančné prostriedky na projekt Rekonštrukcia a prístavba Domova sociálnych služieb Kotva, ktorý sme predkladali v programe OPZI, podopotrenie 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry


Finančné prostriedky

ERDF

ŠR

Spolufin. prijímateľa

Spolu

Schválená výškaoprávnených nákladov v Sk

12 885 600,–

2 416 050,–

805 350,–

16 107 000,–

Reálne preplatená výška oprávnených nákladov v Sk

11 870 366,59

2 225 693,74

741 897,91

14 837 958,24

Reálne preplatená výška oprávnených nákladov v EUR

394 023,99

73 879, 49

24 626,50

492 529,98


Rekonštrukciou a prístavbou DSS Kotva sa vybudovalo zariadenie, ktoré spĺňa požadované štandardy ZSS. Zmodernizované, bezbariérové zariadenie ponúka okrem celoročného pobytu  aj nové služby pre klientov formou denného pobytu. Táto služba je  v regióne nová a využívaná je najmä obyvateľmi mesta Brezno.

V roku 2009 sme uspeli pri predkladaní projektu Americkej obchodnej komore v SR  – Charity Drive,  s názvom: „Zriadenie obývacej miestnosti pre klientov nášho zariadenia“a získali sme príspevok vo výške výške 1.660 € .

V roku 2009 sme predložili projekty do jarnej a jesennej výzvy fondu GSK  a v oboch sme uspeli. Na pracovné činnosti našich klientov sme získali 1.170,– a 1.000,– €.

V roku 2012 sme uspeli v Programe Opora 2011/2012 v 2.kole IPRO a z Nadácie SPP sme získali finančný príspevok v hodnote 1.400,- € na realizáciu IPRO klienta strediska.

V roku 2012 sme ďalej získali 400,- € z Nadácie ŽP. Finančná čiastka bola použitá na financovanie prepravy našich klientov na jednodňový výlet do Spišského Podhradia, na realizáciu jednodňového výletu na salaš Zbojská a na zorganizovanie športovo-spoločenského podujatia pod názvom Športový deň v Kotve s klientkami DSS Pohorelská Maša a Drábsko.

V roku 2013 sme sa zapojili do charitatívneho grantového programu Nadácie Orange Darujte Vianoce 2013. Nadácia nám darovala finančnú sumu 200,- €, z ktorej sme pre klientov zakúpili vianočné darčeky v podobe spoločenských, vedomostných, edukatívnych a kreatívnych hier pre voľnočasové aktivity klientov.

V roku 2014 sme získali pre zariadenie od spoločnosti Whirlpool sponzorský dar – veľkokapacitnú práčku, od spoločnosti ŽP informatika, s.r.o. – PC pre klientov, od sympatizantov OZ – financie na zakúpenie balkónových kvetov a okrasných kríkov, od spoločnosti Lesy mesta Brezno – vianočný stromček.

Ďalej sme v r. 2014 získali z Fondu GSK finančný príspevok na zakúpenie materiálu na pracovnú činnosť klientov – techniku decoupage. V decembri 2014 sme sa zapojili do charitatívneho grantového programu Nadácie Orange Darujte Vianoce 2014, Nadácia nám prispela finančnou čiastkou 210,- €, z ktorej sme zakúpili zimné ošatenie a obuv pre nemajetných klientov zariadenia.

V r. 2015 sme získali pre zariadenie od sympatizantov OZ finančný príspevok na zakúpenie balkónových kvetov, od OZ M.Štefánika – finančný príspevok na prepravu klientov na benefičné koncerty. V apríli 2015 sme sa zapojili do grantového programu Opora 2015 Nadácie SPP, Nadácia podporila projekt finančnou čiastkou 430,- €, z ktorej sme zakúpili záhradné náradie, pracovné ošatenie a obuv pre klienta v rámci ergoterapie.

V júli 2015 sme získali z Nadácie ŽP finančný príspevok na zakúpenie záhradného nábytku na nádvorie zariadenia.

Ďalej sme sa v r. 2015 zapojili do charitatívneho grantového programu Nadácie Orange Darujte Vianoce 2015. Darovanú finančnú sumu 250,- € sme použili na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov zariadenia.

V roku 2016 sme uspeli v Programe Opora 2016 IPRO. Finančné prostriedky Nadácie SPP v sume 310,-€ boli použité na zakúpenie kuchynských spotrebičov a potrieb do kuchynky klientov.

V máji 2016 sme získali pre zariadenie od spoločnosti Whirlpool Slovakia sponzorský dar – veľkokapacitnú práčku.

V júli 2016 sme získali z Nadácie ŽP finančný príspevok 200,- € na zakúpenie vybavenia kuchynky pre klientov zariadenia.

Na Vianoce 2016 sme sa opäť zapojili do charitatívneho grantového programu Nadácie Orange Darujte Vianoce 2016. Pre nemajetného klienta zariadenia sme zakúpili oblečenie a obuv v hodnote 200,- €.

V roku 2017 sme získali z Nadácie ŽP finančnú podporu 400,- € na zakúpenie vybavenia telocvične pre klientov.

A opäť Darujte Vianoce 2017 Nadácie Orange – oblečenie a hygienické potreby pre nemajetného klienta zariadenia.

V r. 2018 sme v dvoch projektoch uspeli v Programe Opora 2018. Nadácia SPP nás finančne podporila sumou 150,- € na kúpu izbových rastlín do zariadenia a sumou 450,-€ na kúpu údržbárskeho a remeselníckeho náradia.

V júli 2018 sme získali z Nadácie Tesco z grantovej výzvy Vy rozhodujete, my pomáhame finančné prostriedky vo výške 300,-€ na intervenciu psychoterapie pre našich klientov individuálnou a skupinovou formou.

V auguste 2018 sme získali z Nadácie ŽP finančný príspevok 300,-€ na zakúpenie novej knižnice pre klientov zariadenia.

Nadácia Tesco nám darovala potraviny na aktivity s prvkami terapeutického varenia a pečenia.

V predvianočnom období r. 2018 darovala spoločnosť EMG Care pre zamestnancov pracovné oblečenie v hodnote 300,– €.

Na Vianoce 2018 sme našim klientom zakúpili vianočné darčeky z Nadácie Orange (projekt Darujte Vianoce 2018), od spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., z EBG Lipsko.

Lesy mesta Brezna nám darovali vianočný stromček.

V r. 2019 obdarovala Nadácia Tesco našich klientov oblečením a potravinovou pomocou.

Od sympatizantov OZ Domov sme získali financie na zakúpenie balkónových kvetov, z finančných prostriedkov Nadácie ŽP sme zakúpili kreslo do spoločenskej miestnosti.

Aj v roku 2019 sme sa zapojili do charitatívneho grantového programu Nadácie Orange Darujte Vianoce 2019. Darovanú finančnú sumu sme použili na zakúpenie oblečenia a hygienických potrieb pre nemajetného klienta zariadenia. Pre ostatných klientov sme získali vianočné darčeky od rôznych donorov.

V covidovom roku 2020 sme z Fondu pomoci Nadácie Orange, Nadácie ŽP, OZ Milana Štefánika získali finančné prostriedky na zakúpenie dezinfekčných a ochranných pomôcok pre klientov a personál strediska.

Oslovovaním sponzorov sme aj v r. 2020 zabezpečili pre klientov strediska vianočné darčeky. Vďaka patrí spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., EBG Leipzig z BRD, firme EMG Care s.r.o. a predovšetkým aktérom projektu  “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok”.

V r. 2021 sme v dvoch projektoch uspeli v Programe Opora 2021. Nadácia SPP nás finančne podporila sumou 300,- € na kúpu notebooka a sumou 300,- € na kúpu záhradníckeho tovaru a materiálu na realizáciu okrasnej záhradky.

Nadácia EPH nás podporila sumou 750,- €. Z finančnej podpory projektu Oporný bod 2021 “Kuchtenie nás baví” sme  zakúpili kuchynské spotrebiče a vybavenie kuchynky pre klientov.

Ako každý rok aj Vianoce 2021 boli pre našich klientov bohaté a štedré vďaka spoločnosti Adient Slovakia s.r.o., EBG Leipzig z BRD, Folkovým Vianociam 2021 a opäť aktérom projektu “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok”.

V roku 2022 sme uspeli v Programe Opora 2022. Finančné prostriedky Nadácie SPP v sume 150,-€ boli použité na zakúpenie maliarskych potrieb pre klienta strediska.

Za všetky finančné príspevky a dary naši klienti zo srdca ďakujú.