Úhrada za poskytované služby

V zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je občan povinný platiť za poskytované služby v ŠZ Kotva a to nasledovne:

Výška mesačnej úhrady sa vypočíta ako 30- násobok dennej sadzby úhrady za každú z týchto služieb.

Pomoc pri odkázanosti

pre celoročnú pobytovú formu:

 • stupeň V. – 2,80 € / deň
 • stupeň VI. – 3,50 € / deň

pre ambulantnú formu:

 • stupeň V. – 1,00 € / deň
 • stupeň VI. – 1,30 € / deň

Stravovanie

Stravná jednotka pri odbere racionálnej stravy je 4,44 € za 1 deň, v čom je zahrnutá aj výška úhrady za prípravu stravy. Strava sa pripravuje v DD a DSS Luna a dováža sa do strediska. Klientom poskytujeme celodennú stravu (raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá).

Ubytovanie

 • Výška úhrady za bývanie v ŠZ Kotva sa určí ako súčet dennej sadzby za používanie 1 m² obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, dennej sadzby za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a dennej sadzby za vecné plnenia spojené s bývaním.
 • denná sadzba za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,18 €/m²
 • úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň a na občana o sumu 0,60 €, ak podlahovú plochu užíva jeden občan alebo o 0,30 €, ak podlahovú plochu užívajú dvaja občania
 • denná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti a jej príslušenstva a za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 0,06 €

denná sadzba za vecné plnenie spojené s bývaním je:

 • základná – 0,40 € za deň
 • individuálna – za používanie vlastných elektrických spotrebičov – 0,10 € za deň, za každý používaný spotrebič

Výška úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej služby v spoločných priestoroch je 0,30 € za deň (platí prijímateľ sociálnej služby aj v čase neprítomnosti v stredisku).

Upratovanie

 • denná výška úhrady je 0,70 € za deň

Pranie žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 • denná výška úhrady je 0,70 € za deň